logo

KÜYEM

Amaç

Ulusal ve uluslararası düzeyde niteliklere sahip ve çıktılarıyla her daim somut unsurlar üzerinden katma değer kazandıracak eğitimler/programlar gerçekleştirmeyi hedefleyen İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (KÜYEM); eğitimde kaliteyi, edinimde tecrübeyi, sonuçlarda başarıyı planlamaktadır. Bu hedefle yola çıkan KÜYEM; toplumsal yaşam ve sosyal sorumluluğu gerektiren her türlü olguya da dikkatle temas ederek, sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarını, akademik ve edimsel öğretilerden elde edilen bilgilerle karşılamayı amaçlamaktadır.

Misyon

KÜYEM; ülkemiz gereklilikleri doğrultusunda yansıttığı eğitim anlayışı ve kalite algısından beslediği misyonu ile ihtiyaca yönelik tespit edilen talepleri karşılamaya, gerek örgütsel ve kurumsal düzeydeki gelişim, gerekse sosyal ve toplumsal devinim yönünde tespit ettiği bireysel ihtiyaçlara odaklanarak “EVREN İNSANI” tasarısı üzerinden, özgün ve kalite çıktısı yüksek eğitim programları düzenlemeye ve böylece temas ettiği alanın eksiklerini tamamlamaya entegredir. KÜYEM’in ana misyonu öğrenim hayatı sonrası müşterilerimizi iş hayatında güncel tutabilmektir.

Vizyon

  • Her alandan ve ilgi düzeyinden gelen talepleri hızlıca, azami uzmanlık seviyesine yükseltmek,
  • Çağın gereklilikleri doğrultusunda, teori ve uygulamayı birleştirerek, teknolojiden en üst düzeyde faydalanmak,
  • Düşük maliyet ve yüksek kalite çıktısı sağlayarak, optimal verimliliği yaymak,
  • Yaşam boyu eğitimi, değişimin sürekliliği ve bu nedenle gelişimin gerekliliği ışığında, tüm bireyler için erişilebilir kılmak,
  • Toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve sosyal sorumluluk değerlerini yerine getirmek.

Hedefler

Ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri yakından takip ederek yaşam boyu eğitimin gerekliliklerine adapte olmuş, eğitimin kalite ve katma değer sağlayan yanını ortaya çıkararak sonuç odaklı programlar düzenlemek.